AvtalevilkårGenerelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, fra Norvia Nordic til sluttkunder i Norge.


Parter

Norvia Nutrition Nordic AS

Postboks 94, 1556 Son

Telefon +47 923 71 969

E-post: hei@norvianutrition.no

Org nr. 826 656 492


, også omtalt som «Norvia», «vi» eller «oss».


Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”.


Man må være 18 år for å inngå avtaler om kjøp med Norvia Nutrition Nordic AS

Medlems-

/abonnementsvilkår:

Ved å tegne et medlemskap eller abonnement med faste leveranser hos Norvia Nordic vil du motta forsendelser i henhold til bestillingen, normalt hver måned eller hver 2. måned. Antall pakker og frekvens kan avtales individuelt med kundeservice.


Våre medlemskap og abonnement har ingen bindingstid eller kjøpsforpliktelser og kan sies opp når du vil. Ta kontakt med kundeservice for å utsette eller stanse ytterlig forsendelser. På faktura som følger varene er det oppgitt dato for siste frist til å si opp eller endre medlemskapet eller abonnementet. Man kan stoppe de faste forsendelsene i et medlemskap eller si opp abonnement sitt, i begge tilfeller gjelder dette fra neste forsendelse.


Motta varene før du betaler – varene sendes hjem til deg sammen med en faktura, det er 14 dagers full angrerett på første forsendelse. Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider.

Medlemskap og abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Se også utfyllende informasjon om kjøpsvilkårene lenger ned på siden.


Leveranse

Forsendelsene blir sendt med Bring eller tilsvarende leveringstjeneste, normal leveringstid er 3-5 dager. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Du mottar en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.


Betaling

Få varene hjem før du betaler! Fakturaen sendes sammen med din forsendelse eller på mail, og du har 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato, så lenge ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst 4 uker før prisendringen trer i kraft.

Tilbudspriser og introduksjonstilbud gjelder kun en leveranse pr husstand, gjentagende bestillinger vil bli ansett som videreføring av tidligere abonnement og vil bli fakturert med normal pris.


Porto- og ekspedisjonsgebyr

Hvis det er porto- og ekspedisjonsgebyr på forsendelsen så vil gjeldende satser informeres om på avtaletidspunktet.

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, kommer frem av angrerettskjemaet som fulgte med på førstegangsbestillingen.

Det er ikke returrett på påfølgende forsendelser i ett medlemskap eller abonnement da disse varene er identiske med første forsendelse. Ved urettmessig retur opprettholdes opprinnelig faktura krav. Vennligst ta kontakt med kundeservice før du returnerer varer slik at man kan komme frem til beste mulig løsning.


Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.


Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukertilsynet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, eller gå inn på forbrukerradet.no og bruk deres elektroniske klageskjema. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her

Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link til personvernerklæringen.


Ved kundemislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg.

Kundefordelsprogram

Som medlem eller abonnementskunde i Norvia Nordic blir du automatisk medlem i kundefordelsprogrammet med bonusopptjening og fordelsprogram. Regler og vilkår for programmet vil være tilgjengelig på vår hjemmeside www.norvianutrition.no.


Kundeservice

Telefon 923 71 969 – hverdager kl. 08.30-16.30.

e-post til hei@norvianutrition.no

Kundeservice kan være behjelpelige med informasjon om produktene våre, skreddersy en passende forsendelse og intervall for deg eller svare på spørsmål.

Husk å ta kontakt med kundeservice ved retur av varer.


Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Norvia Nordic tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Alle tilbud gjelder «så langt lagret rekker».


Endring av vilkårene

Vilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis inntil 4 uker før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.


Versjon av 10. Mars 2021

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler.